توزیع کننده فسفربرنز / برنج / مس

توزیع کننده فسفربرنز / برنج / مس

توزیع کننده انواع مقاطع : ورق / گرد / تسمه / ششپر / میلگرد / مفتول در قطر و ضخامت های مختلف فروش