دایکوت - رهاساز قالب دایکاست

دایکوت - رهاساز قالب دایکاست

به طور عمده در قالب گیری تحت فشار دایکست آلومینیوم؛ قطعه در طی فرآیند قالب گیری بر روی سطح قالب دایکست می چسبد.